Lite om vad som gäller för boendet i Åbylund!

Alla vill vi ha en trivsamt och tryggt boende. Alla som bor i området är tillsammans en del av varandras boendemiljö!

Det innebär att alla boende måste ta vissa hänsyn, och följa de gemensamma reglerna.

I infobladen tar vi från styrelsen återkommande upp sådant som många boende hör av sig om, för att det upplevs som störningar. Den som återkommande stör sina grannar kommer att kontaktas av vår förvaltare HSB och om ingen förändring sker, sägas upp från sitt boende.

Den som bor i Åbylund är skyldig att hålla sig informerad om vad som gäller i olika frågor. Information finns på hemsidan och är man osäker går det bra att vända sig till vår förvaltare eller maila styrelsen.

Några av de regler som vi vill påminna om:

För att få använda marken i anslutning till er lägenhet så måste ett nyttjanderättsavtal tecknas med föreningen. Nyttjanderättsavtalet är kostnadsfritt. Observera att det är du som ägare till lägenheten som är ansvarig. Saknas nyttjanderättsavtal så skall marken vara återställd till sitt ursprungsskick, det vill säga en slät gräsmatta.

För att kunna använda våra gemensamma resurser som tvättstugor, avfallshantering så måste ni som boende ha tecknat ett avtal med föreningen om ”tagg” hantering.

Vid alla ombyggnader ska reglerna som finns på hemsidan följas.

Ombyggnationer av större karaktär skall alltid först vara godkänt av styrelsen. Exempelvis renovering/ombyggnationer av kök, badrum eller arbeten som påverkar stomme, bärandeväggar, fasader eller dörrar fönster mot utsidan, vatten, el eller ventilation.

Bollspel på torgen är inte tillåtet.

Parkering är endast tillåten på angiven plats.

Onödig motorfordonstrafik inne bland husen är inte tillåten.

Hundar ska hållas kopplade inom området.

Katter skall vara kastrerade/steriliserade eller hållas kopplade. Ev. skadestånd vid skador/föroreningar som uppstått av okastrerade/osteriliserade katter kommer att riktas direkt till ägaren.

Musik på ljudnivå som stör omgivningen är inte tillåten.

Uteplats och “tomt” ska skötas, och hållas snyggt. Båtar, släpvagnar, husvagnar, bilar, motorcyklar och liknande får inte ställas upp på “tomterna”. Det är inte tillåtet att lagra skräp och sopsäckar och liknande på “tomten”. Alla “tomter” skall hållas välvårdade. Alla tomter skall följa nyttjanderättsavtalet.

Bassänger och studsmattor på “tomten” endast enligt gällande regler i nyttjanderättsavtalet

Det är inte tillåtet att fälla träd eller göra annan åverkan i området. Det är inte heller tillåtet att bygga komposter, eller kasta skräp i dungar och andra gemensamma ytor, (vi har en gemensam kompost i området för trädgårdsavfall).

Vi betalar alla för slitage på gemensamma ytor och byggnader. Det påverkar i längden både avgifter och hyror.

Hjälp gärna till med att hålla snyggt genom att inte kasta skräp.

Föreningen håller på med omfattande förbättringsarbeten. Vi arbetar efter en underhållsplan som gör det möjligt för oss att hålla våra hus i gott skick.

Vi vill påminna alla boende att det inte är tillåtet att montera något på utsidan av husen, som exempelvis fasaden, tak, foder, eller vindskivor.

Om ni vill ha exempelvis en parabolantenn så skall den monteras på er balkong, innanför räcket och den får inte sticka utanför räcket.

Har ni ett behov av att montera något på fasaden så får det endast ske efter godkännande av styrelsen, det måste ske fackmannamässigt och det är den som monterar som har ansvaret om skador uppkommer på grund av belastning, fukt eller liknande, under tiden monteringen är på plats och under en period om 5år efter att den är nedtagen.

Dessa regler är till för att följa gällande lagar, skydda människor och för att skydda vår gemensamt största investering, som är byggnaderna i föreningen.

Liten bostadsrätts-ordlista

AvgiftSe årsavgift.
BostadsrättsföreningEn bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med minst 3 medlemmar. Bostadsrättsföreningen ska vara registrerad hos Bolagsverket och ändamålet är att i det ägda huset upplåta lägenheter med bostadsrätt.
BostadsrättslagenBostadsrättslagen är den lag som reglerar bostadsrättsföreningens verksamhet och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Se även lag om ekonomiska föreningar. Eftersom bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar, lyder de också under denna lag. Här behandlas främst företagsfrågor som styrelse, stämma och revisorer.
FöreningstämmaBostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstäämma hålls en gång per år. Medlemmar och styrelse kan kalla till extra föreningsstämma under särskilda förutsättningar.
Till ordinarie föreningsstämman kan medlemmarna lämna motioner (förslag från medlemmar). Se i stadgarna om när motionen skall vara inlämnad. Även kallad årsstämma.
HyraSe årsavgift.
HyresnämndFinns på flera orter i Sverige och prövar främst hyrestvister. För bostadsrätter prövar nämnden främst medlemskap, rätten för föreningen att göra ändringar i lägenheten och andrahandsuthyrning.
Inre reparationsfondPengar som sätts av från årsavgiften för att kunna användas av bostadsrättshavaren för underhållet inne i lägenheten. 
Inre underhållDen skyldighet som en bostadsrättshavare har enligt stadgar och bostadsrättslag att sköta underhållet av sin lägenhet.
LikviditetMått på den kortsiktiga betalningsförmågan, det vill säga hur mycket pengar föreningar har i framför allt kassan, på bank och postgiro.
LägenhetsförteckningEtt, icke offentligt, register som varje bostadsrättsförening har skyldighet att föra. I registret noteras bla. ägare till bostadsrätterna samt vilka pantsättningar som finns.
MedlemsförteckningEtt, offentligt, register över föreningens medlemmar. Skall innehålla uppgift om medlemmens namn och postadress samt om den bostadsrätt som medlemmen innehar.
MotionFörslag från medlemmar som skall behandlas på den ordinarie föreningsstämman. I stadgarna finns föreskrivet om när motionen skall vara inlämnad till styrelsen. Styrelsen skall redovisa motionerna och sitt ställningstagande till dessa i god tid före stämman. Motionerna skall finnas med som egen punkt på dagordningen till stämman. Länk till blankett för motion
motion.doc (62 kB)

PantsättningBostadsrätten kan pantsättas, d.v.s. lämnas som säkerhet vid upptagning av lån. Pantsättning skall noteras i lägenhetsregistret.
ResultaträkningVisar föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Finns med i föreningens årsredovisning.
RevisorVäljs av medlemmarna för att granska styrelsens förvaltning och bokföring.
StadgarInterna regler som varje bostadsrättsfrening måste ha. I stadgarna beskrivs reglerna för föreningens verksamhet. Stadgarna bestäms av föreningsstämman. 

StyrelseTillsätts av föreningsstämman. Styrelsen är bostadsrättsföreningens företrädare och tecknar föreningens firma. Styrelsen svarar för den löpande verksamheten. Styrelsen skall också verkstäölla det som föreningsstämman beslutar.
UppskovAnstånd med att betala skatt på kapitalvinsten vid försäljning av en bostadsrätt.
UtträdeNär en medlem lämnar bostadsrättsföreningen kallas det utträde. Man behöver inte söka om utträde. När man har sålt bostadsrätten räknas man per automatik ha lämnat bostadsrättsföreningen.
Yttre reparationsfondPengar som årligen sätts av från föreningens resultat för att kunna användas för underhållet av fastigheterna.
ÅrsavgiftÅrsavgiften betalas av bostadsrättsinnehavarna och skall täcka föreningens kostnader. Årsavgiften är uppdelad i 12 delar och betalas månatligen och kallas därför oftast för månadsavgift. Ibland felaktigt kallad hyra.
ÅrsredovisningInnehåller bland annat Resultat- och Balansräkning som beskriver föreningens ekonomi, samt styrelsens Verksamhetsberättelse som beskriver vad som har hänt i föreningen under det senaste året.
ÅrsstämmaSe Föreningsstämma.
ÖverlåtelseNär bostadsrätten går över till ny ägare genom försäljning, byte eller gåva. Den nya ägaren måste bli antagen som medlem i föreningen för att överlåtelse skall kunna äga rum.

Skillnader mellan hyresrätt och bostadsrätt: